ความเป็นมา

                เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ไทย  ทางราชการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้กองทัพบก  กปร.  และกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้ง โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี  ใช้งบประมาณจำนวนมาก และจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เกิดแนวคิด ในการจัดตั้งองค์กรเอกชนในรูปของมูลนิธิขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิกล้วยไม้ไทย” ดำเนินงานอันเป็นสารธารณะประโยชน์ เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการดำเนินงานในรูปของมูลนิธินั้น มีสภาพคล่องตัวภายในกฎหมาย และข้อบังคับของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับราชการ และมีการตรวจสอบบัญชีที่สามารถให้ความมั่นใจ แก่ผู้บริจาคตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

การจดทะเบียนมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

          มูลนิธิกล้วยไม้ไทย  ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.21/2542 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2541  ได้รับการจดทะเบียนจากจังหวัดเชียงใหม่ใบอนุญาตเลขที่ ชม.56 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 ให้ใช้ภาษาไทยว่า “มูลนิธิกล้วยไม้ไทย” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The  Foundation  Of Native  Thai  Orchid” และได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติ  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามใบอนุญาตเลขที่  2/2545  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545  มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน  937,348.30 บาท  (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

  1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย  ขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติทั่วประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  จิตสำนึกและโลกทัศน์กว้างไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณาประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรม และประสานงาน ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินงานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

          มูลนิธิกล้วยไม้ไทยเป็นองค์กรสาธารณะ  ดำเนินการบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมีวาระ  4  ปี  จากการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่จิตกุศลให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  บริหารงานจากดอกผลของเงินทุนจดทะเบียน ของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย และจากเงินที่ได้รับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

สำนักงานที่ตั้งของมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63  หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่ – พร้าว   ต.หนองหาร
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่   50290
โทรศัพท์  053-873950 , 053-873340
โทรสาร  053-873950 , 053-878088
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำกัด
สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี “มูลนิธิกล้วยไม้ไทย”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่   596 - 2 - 61474 - 1
 
 
จำนวนผู้เข้าชม